Glassens Stad och Järnvägs-hotellet som inte gick att riva...

 

 


Med anledning av den senaste tidens debatt om projektet Glassens Stad lämnas följande underlag och kommentarer.


Projektet Glassens Stad inleddes i början av april 2004. Initiativet togs av Hans Hassle efter förberedande samtal med dåvarande näringslivschef Ingrid Gustafsson och GB Glace dåvarande informationschef Petronella Warg.


Det inledande arbetet utfördes utan ersättning av Hans Hassle våren 2004. Den 18 oktober 2004 uppdrog Flens Kommunstyrelse åt Hans Hassles företag SWECORP att
genomföra en förstudie där avsikten var att presentera idén och dess innehåll. Förstudien levererades i december 2004.


Efter ett antal redovisningar och diskussioner meddelade dåvarande kommundirektör Tomas Rikse
beslut om fördjupad förstudie och projektledningen uppdrogs till Hans Hassles företag. Beslut fattades
av Flens Kommuns arbetsutskott den 17 januari 2005.
Underlaget för uppdraget specificerades i dokumentet ”Förslag till innehåll i fördjupad förstudie avseende Glassens Stad”.

 

Syftet med den fördjupade förstudien var bl.a. att bedöma kostnader, långsiktig ekonomi och att utförligare beskriva projektets innehåll. Löpande rapporter lämnades skriftligen till kommundirektören, ordförande för kommunstyrelsen och berörda tjänstemän.


För att möjliggöra det omfattande arbete som fördjupningen innebar sänkte samtliga deltagande
konsulter sina normala arvoden med ca 70% och GB Glace bidrog med 25% av den totala kostnaden.
Den fördjupade förstudien levererades i april 2006.


I den fördjupade förstudien gjorde man bland annat bedömningen att byggnation av Glassens Museum
skulle kosta ca. 20 Mkr. Man drog då slutsatsen att inga fortsatta investeringar skulle göras i projektet
med kommunala medel utan man skulle söka privata entreprenörer och kapital.


Uppföljande arbete med privata intressenter har sedan 16 maj 2006 ingått inom ramen för det löpande
rådgivningsuppdrag SWECORP fått av kommunen och som avser övergripande kommunikationsstrategi för Flens Kommun.


I detta avtal ingår en sekretessklausul som i första hand avser att skydda Flens Kommun från spridning
av uppgifter som Hans Hassle eller av honom anlitade personer kan komma att hantera.
Avtalet skyddar också Hans Hassles företag från spridning av affärshemligheter som kan röjas då
representanter för Flens Kommun tar del av ledningsverktyg, metoder och modeller utvecklade av Hans Hassles företag.


Vi vill därför kraftigt dementera uppgiften som förekommit i pressen att avtalet upprättats för att hindra
insyn i projektet Glassens Stad. Dels kom avtalet till stånd efter både förstudie och fördjupad förstudie

av projektet Glassens Stad, dels finns inget sådant innehåll i avtalet. Offentlighetsprincipen är fastställd
i den svenska grundlagen och gäller för både Flens Kommun och SWECORP.

 

Flens Kommun och SWECORP har gemensamt beslutat att tills vidare göra ett uppehåll i arbetet med
övergripande marknadsföringsstrategiskt arbete. Samarbetet vilar på ett stort ömsesidigt förtroende och
kräver också lugna yttre omständigheter som ger möjlighet till reflektion och konstruktivt
förändringsarbete.


Vi vill understryka att vårt samarbete hittills fungerat mycket bra, men som situationen utvecklats
bedömer vi att projekten Glassens Stad och Flens Järnvägshotell först måste avslutas innan annat
arbete eventuellt kan fortsätta.
Göran Wide kommer att hantera den interna dialogen i kommunen utifrån det material som finns
framtaget, i syfte att fortsätta den politiska förankringsprocessen och ta till vara de idéer som kan verka i positiv riktning för Flens Kommun.


Flens Kommun hänför det externa arbetet helt och hållet till de kommersiella och privata intressenter
som eventuellt är beredda att driva projekten vidare.
Uppföljande kontakter som kommer att ske med anledning av detta arbete sköts tills vidare, utan
kostnad för Flens Kommun, av Hans Hassles företag SWECORP. Hans Hassle och SWECORP väljer
att inte ingå i en eventuell renovering av Flens Järnvägshotell. Inte heller ingår de som en kommersiell
aktör vid ett eventuell genomförande av Glassens Stad. Fortsatt engagemang bygger helt på ideellt arbete.


För att ge möjlighet för alla som är intresserade av att veta mer, och för att undvika missförstånd om
hanteringen av projektet Glassens Stad publiceras idag samtliga dokument nedan.
Göran Wide Hans Hassle
Flens Kommun SWECORP
goran.wide@flen.se hans.hassle@swecorp.se
2007-02-15

.