Anteckningar Det utvalda folket Den djupa staten Plattformar Emeritusar fria Västimperiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Borgarn

 

 

Borgarn har ingen egen hemsida

men Borgarns företag har en!

 

 

 

Startsida

 

http://www.swbyggritningar.se/index.htm

 

 

 

 

Borgarns värdegrund... Vid närmare eftertanke har ni inte med den att göra...

Fast Borgarn låter ändå meddela...

Borgarns värdegrund...

Tio Guds bud enligt Luthers lilla...

Luther förenklade budet något, och skrev förklaringar till dem...

De tio budorden

Budord

Betydelse

Första budet

Du skall inga andra gudar hava jämte mig. (du ska inte tillbe eller dyrka andra gudar)

Vi skola frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom.

Andra budet

Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn. (du ska inte tala illa om din Gud)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke bruka hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova.

Tredje budet

Tänk på vilodagen, så att du helgar den. (låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta predikan och Guds ord, utan hålla det heligt, gärna höra och lära det.

Fjärde budet

Hedra din fader och din moder, på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. (visa respekt för dina föräldrar)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke förakta eller förtörna våra föräldrar och herrar, utan hålla dem i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen.

Femte budet

Du skall icke dräpa. (du ska inte döda eller skada någon)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke skada vår nästa till hans liv eller vålla honom lidande, utan hjälpa och bistå honom i alla faror och levnadsbehov.

Sjätte budet

Du skall icke begå äktenskapsbrott. (du ska inte leva lösaktigt eller ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi föra ett rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin äkta maka.

Sjunde budet

Du skall icke stjäla. (du ska inte stjäla från någon)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke taga ifrån vår nästa hans penningar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss, utan förhjälpa därtill, att hans gods och näring må förkovras och beskyddas.

Åttonde budet

Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. (du ska inte ljuga)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan urskulda honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa.

Nionde budet

Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. (du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke listigt stå efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det, utan äro honom behjälpliga, att han må behålla det som hör honom till.

Tionde budet

Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa. (du ska inte vara avundsjuk på något som andra har)

Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.

I torsdags 29 jan 2015 avslutade vi företagets

största jobb...

Två år har det tagit och två hundra byggritningar har det blivit... En järnvägsdepå... två hundra femtio meter lång...

Företagets värdegrund...

Att inte växa utanför familjen...

Att inte drabbas av storhetsvansinne...

Att inte låtsas kunna det vi inte kan...

 +  

Ritn A01, plan 1, 2d, relation

Ritn A02, plan 2, 2d, relation

Ritn A03, plan 3, 2d, relation

  

Ritn A11, fasader, 2d, relation

Ritn A12, fasader, 2d, relation

Ritn A13, fasader, 2d, relation

 

Ritn A101, plan 1, 2d, förslag

Ritn A102, plan 2, 2d, förslag

Ritn A103, plan 3, 2d, förslag

 

Ritn 0, inledning

Ritn 1, plan 1, 3d, förslag

Ritn 2, plan 2, 3d, förslag

Ritn 3, plan 3, 3d, förslag